Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 173: Line 173:  
| 250fc5984a776bf488cdbde04acfac2cd853978f
 
| 250fc5984a776bf488cdbde04acfac2cd853978f
 
| CusHY#00080100#OvqIXdglAGfnEd_VQr28t7rUtxNE6LHjMQicnQ9o7zk=
 
| CusHY#00080100#OvqIXdglAGfnEd_VQr28t7rUtxNE6LHjMQicnQ9o7zk=
|-
  −
| 8.1.1
  −
| NintendoSDK Firmware for NX 8.1.1-12.0
  −
| 0d124bb8ddfe1065087d6837957357b369878ba3
  −
| CusHY#00080101#PNfaWb4Y5K1aH-JaerDQijXvq460tJdVp5kwe8HlGbA=
  −
|-
  −
| 8.1.1
  −
| NintendoSDK Firmware for NX 8.1.1-100.0
  −
| 16593da95879534f7d67af8edef0be017c8fcc32
  −
| CusHY#00080101#PNfaWb4Y5K1aH-JaerDQijXvq460tJdVp5kwe8HlGbA=
   
|-
 
|-
 
| 9.0.0
 
| 9.0.0
Line 211: Line 201:  
! Version String
 
! Version String
 
! Hex ASCII String
 
! Hex ASCII String
 +
! "/digest" contents
 
! Note
 
! Note
 
|-
 
|-
Line 216: Line 207:  
| NintendoSDK Firmware for NX 2.0.0-2
 
| NintendoSDK Firmware for NX 2.0.0-2
 
| 665fafc03935d12eebba8060a135516b021ccbaa
 
| 665fafc03935d12eebba8060a135516b021ccbaa
 +
|
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
|-
 
|-
Line 221: Line 213:  
| NintendoSDK Firmware for NX 2.0.0-13
 
| NintendoSDK Firmware for NX 2.0.0-13
 
| 60b5fa391b0055f50fec362d29ac18395f387412
 
| 60b5fa391b0055f50fec362d29ac18395f387412
 +
|
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
|-
 
|-
Line 226: Line 219:  
| NintendoSDK Firmware for NX 3.0.0-10.0
 
| NintendoSDK Firmware for NX 3.0.0-10.0
 
| 83480e96a810a6c7cd3a8fb58dfb5b53961ac781
 
| 83480e96a810a6c7cd3a8fb58dfb5b53961ac781
 +
|
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
|-
 
|-
Line 231: Line 225:  
| NintendoSDK Firmware for NX 3.0.1-0.0
 
| NintendoSDK Firmware for NX 3.0.1-0.0
 
| 1fc07046046a3677a08b7cf9d49b4de0c957fb25
 
| 1fc07046046a3677a08b7cf9d49b4de0c957fb25
 +
|
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
| Revision of [[Factory Setup|factory firmware]].
 
|-
 
|-
Line 236: Line 231:  
| NintendoSDK Firmware for NX 6.0.0-4.0
 
| NintendoSDK Firmware for NX 6.0.0-4.0
 
| 5dc1909aea612d7a444884faca584fa8ae895b5c
 
| 5dc1909aea612d7a444884faca584fa8ae895b5c
 +
|
 
| Pre-release version of firmware 6.0.0.
 
| Pre-release version of firmware 6.0.0.
 +
|-
 +
| 8.1.1
 +
| NintendoSDK Firmware for NX 8.1.1-12.0
 +
| 0d124bb8ddfe1065087d6837957357b369878ba3
 +
| CusHY#00080101#PNfaWb4Y5K1aH-JaerDQijXvq460tJdVp5kwe8HlGbA=
 +
| Present on certain Chinese game cards
 +
|-
 +
| 8.1.1
 +
| NintendoSDK Firmware for NX 8.1.1-100.0
 +
| 16593da95879534f7d67af8edef0be017c8fcc32
 +
| CusHY#00080101#PNfaWb4Y5K1aH-JaerDQijXvq460tJdVp5kwe8HlGbA=
 +
| Pre-installed on certain Lite devices
 +
|-
 
|}
 
|}
  

Navigation menu