Changes

Jump to navigation Jump to search
2,189 bytes added ,  00:37, 1 December 2021
| 76b10c2dab7d3aa73fc162f8dff1655e6a21caf4
| CusHY#000c0100#Hzs8Gtp6yKgGKMb732-5Q-NvbQcHCgBh_LQrrpg0bIs=
|
|-
| 13.0.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.0.0-4.0
| 9b87ee6cd509f49e7df100cae8b31bdcf628ebcb
| CusHY#000d0000#r1xneESd4PiTRYIhVIl0bK1ST5L5BUmv_uGPLqc4PPo=
|
|-
| 13.1.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.1.0-1.2
| 687351451968bf8d46d2abb927c0a1e3cb4025f0
| CusHY#000d0100#plps6S3C43QHhkI2oNvYIFjNxQjTcLdUX2_biEI5w2w=
|
|-
| 13.2.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.2.0-1.0
| 12047e7b29ae8263d4d498f7322a3ef20d73a73e
| CusHY#000d0200#JFVNVuG9x3V5tRshdD9FdJjgHOmzsrgXHocEPvW5eMM=
|
|}
| N/A
| Mislabelled as pre-SDK firmware
|-
| 0.1.0
| NintendoSDK Firmware for NX 0.1.0-0
| 3ea0c0e345e1722ff680ca25c6cd3103ceed8771
| N/A
|
|-
| 0.1.1
| NintendoSDK Firmware for NX 0.2.0-2
| 789b0cfcb4b426f295ee731da2670a7d6c365a79
| N/A
|
|-
| 0.2.0
| NintendoSDK Firmware for NX 0.2.0-4
| 82e0e249cceca1b603e733866b9f1ee6a7b62190
| N/A
|
| NintendoSDK Firmware for NX 0.4.0-0
| 32393bb753612184500a4da77d59c4f85f1fad39
| N/A
|
|-
| 0.5.0
| NintendoSDK Firmware for NX 0.5.0-0
| 00813b5cef05e218f580d9fa1daf67307ed80f02
| N/A
|
| NintendoSDK Firmware for NX 0.7.0-1
| bb914d5b3c0548dc34f9e84e8ae1d7b37cbc5042
| N/A
|
|-
| 0.7.0
| NintendoSDK Firmware for NX 0.7.0-1
| 3fd5f2c9daf130867a1ab7db237de6c1d8c9be25
| N/A
|
| NintendoSDK Firmware for NX 0.8.0-2
| 2b9ac2b11f137f92336665d07d5bf4eb395cf692
| N/A
|
|-
| 0.8.4
| NintendoSDK Firmware for NX 0.8.4-0
| b8d85144f9d43ad72dd293cb66e295e0506eadd7
| N/A
|
| N/A
| Version of 0.8.5 with all the normal applets
|-
| 0.8.5
| NintendoSDK Firmware for NX 0.8.5-0
| 36733157fb1d0a3e0926015093bb1a19125d76df
| N/A
|
|-
| 0.8.7
| N/A
|
|-
| 4.0.1
| NintendoSDK Firmware for NX 4.0.1-0.0
| cfdbf4bf29913bfa965ddd31063d4577a13f634e
| N/A
|
|-
| 4.1.0
| CusHY#000c0000#C-BynYNPXdQJNBZjx02Hizi8lRUSIKLwPGa5p8EY1uo=
|
|-
| 12.0.0
| NintendoSDK Firmware for NX 12.0.0-3.0
| 4b71ea4ac11fa019da7405b4fbbf3af452f9786e
| CusHY#000c0000#C-BynYNPXdQJNBZjx02Hizi8lRUSIKLwPGa5p8EY1uo=
| Pre-installed on certain ADEV MP consoles.
|-
| 12.0.0
| ca01cff44337796c3274c9fdf33bd6a8611cf31b
| CusHY#000c0100#Hzs8Gtp6yKgGKMb732-5Q-NvbQcHCgBh_LQrrpg0bIs=
|
|-
| 13.0.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.0.0-1.0
| e83fe527e549561d4113f6ffc70e7196df489997
| CusHY#000d0000#r1xneESd4PiTRYIhVIl0bK1ST5L5BUmv_uGPLqc4PPo=
|
|-
| 13.0.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.0.0-2.0
| a1083d2e97d9d9b672a3037dc9f4d9e45a50d8f6
| CusHY#000d0000#r1xneESd4PiTRYIhVIl0bK1ST5L5BUmv_uGPLqc4PPo=
|
|-
| 13.0.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.0.0-3.0
| 56c6892300351126ed61f8e6f68e2f8027e062c8
| CusHY#000d0000#r1xneESd4PiTRYIhVIl0bK1ST5L5BUmv_uGPLqc4PPo=
|
|-
| 13.0.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.0.0-5.0
| c33e24efa623098a1eef78443c42839e74587414
| CusHY#000d0000#r1xneESd4PiTRYIhVIl0bK1ST5L5BUmv_uGPLqc4PPo=
|
|-
| 13.1.0
| NintendoSDK Firmware for NX 13.1.0-1.3
| a18493fa4ce9eaa7ff257540abe54e2387eab082
| CusHY#000d0100#plps6S3C43QHhkI2oNvYIFjNxQjTcLdUX2_biEI5w2w=
|
|}

Navigation menu